MATTERİN DÖVLƏT DÖVLƏTİ və Dörd DƏSTƏKİ

Şəkil IE

Maddənin sabit vəziyyəti Radiant-bərk substa Airy-solid substate Maye-bərk substa Qatı bərk substa Yer, və görünən hissəsi fiziki kainat Ulduz Günəş kainat ay

Görünən fiziki kainat dördün içindədir maddələr müvəqqəti insan fiziki dünyasının fiziki müstəvisinin bərk vəziyyətinin, yəni: parlaq-bərkdəki ulduzlar, havadakı günəş kainatı, maye-bərkdəki ay və yer bərk-bərkdə bərk vəziyyətdə olan yarımstansiya irin.

* * *

Bərk dövlətin dörd substratında da dördüncü fiziki bədən, yer üzünə uyğun olan görünən bərk cisimdir (şəkil III).