Word Fondu

DEMOKRATİYA İDARƏ HÖKUMƏTİ

Harold W. Percival

Copyright 1952 tərəfindən Harold W. Percival

Copyright 1980 tərəfindən The Word Foundation, Inc.

Bütün hüquqlar qorunur, o cümlədən bu kitabın və ya onların hissələrinin hər hansı formada bərpası hüququ.

İlk çapa, 1952
İkinci çap, 1988
Üçüncü çap, 2012

ISBN: 978-0-911650-10-5